PRESS

magazine title magazine title magazine title
magazine title magazine title magazine title

VIVI HONG KONG にてASSORT HONG KONG が紹介されました。 STYLIST MASASHI SUZUKI, YOSHIYUKI ISHIDA