navy blue

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

pink × purple

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

milk tea beige

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

pail pink

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Inner blue

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

shag✖️perm

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

blue layerd

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

Cherry Red.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

blunt cut.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

side shaved mullet

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

wavy natural shag

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

straight shag

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

medium perm

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

medium perm

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

White blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Silver Highlights

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Blonde hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Layer perm style

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO