STYLIST

  • [
  • ASSORT TOKYO
  • ]
STYLIST

Sachiko Handa

Stylist

Yusuke Kobayashi

Stylist

Kohei brayn Taniguchi

stylist

Ryohei Sugiyama

Stylist

Yuri Tateya

Stylist

Kumiko Akisada

Top Stylist

Kazuhiko Hiyama

manager/Stylist

Nobuyuki Kobayashi

Senior Stylist

Maika Kato

Nailist

Takuya Kitamura

Stylist

Natsumi Nakanishi

Stylist

mayumi

Top Stylist

Ken Kobayashi

CEO

PRESS

Sayaka Isonishi

Stylist