navy blue

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

milk tea beige

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BoB layer

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Straight Long

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB layer

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

bob style.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Lavender Pink. / Ash Pink.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

blunt cut.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Short bob.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Men's Style.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Highlights blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Contrast balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Natural balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Silver Highlights

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Blonde hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

White blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB Balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO