Mixed Blonde

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Wave Bob.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

brant bob

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

bob

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Layer Style

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

loose perm

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Orange bob style

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

short cut

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

navy blue

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

milk tea beige

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BoB layer

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Straight Long

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB layer

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

bob style.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Lavender Pink. / Ash Pink.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

blunt cut.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Short bob.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Men's Style.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO