Milk tea color

Kumiko Akisada

ASSORT TOKYO

MR. Yabatan’s hair

Kumiko Akisada

ASSORT TOKYO

Air wave perm

Kumiko Akisada

ASSORT TOKYO

Casual short bob

Kumiko Akisada

ASSORT TOKYO

Cool blond and neat neat short

Kumiko Akisada

ASSORT TOKYO

BoB layer

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Men's Style.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

White blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Lavender Pink. / Ash Pink.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Orange bob style

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO