Mixed Blonde

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Wave Bob.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

bob

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

loose perm

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Orange bob style

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

short cut

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

navy blue

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

silver bob

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

violet gradation

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Inner blue

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

PINK balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

orange bob

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Inner blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Lavender Pink. / Ash Pink.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Cherry Red.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

blunt cut.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Short bob.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Contrast balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Pink short hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO