navy blue

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

silver bob

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

violet gradation

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Inner blue

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

PINK balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

orange bob

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Inner blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Lavender Pink. / Ash Pink.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Cherry Red.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

blunt cut.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Short bob.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Contrast balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Pink short hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Cherry Red

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Curly Perm

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Olive beige color.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Layer perm style

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Sunset Orange.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Mauve Pink hair

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO