fluffyyy ANGEL

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

gray pink color gradation

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

Edgeeeee

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

spiral fluffyyyy

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

Orange wolf

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

fireeeeeee hiar

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

DEVIL

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

Baliyageeee

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

MIX MIX MIX

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

Salmon pink

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

Purple curly purple curlyy

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

curlyyy curlyyy curlyyyyyyy

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

90ssssssssssss

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

Dasty pink

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

curlyyy curlyyyyyyy

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

Mohawk cut

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

gradation BOB

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

Messy short

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Chopped Bob

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Natural Messy Short

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO