red orange color

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Men's Layer

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

curly perm

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Mixed Blonde

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Wave Bob.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

loose perm

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

milk tea beige

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Natural balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Silver Highlights

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Blonde hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

White blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB Balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Curly Perm

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Natural Gradation Color

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Olive beige color.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Healthy Curly girl

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Layer Cut × Tiger Orange

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO