Balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Lavender gray Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Highlight × Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Pink beige

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Highlight × Short

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Silver × Highlight

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Blue × Short

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Pink × Short BOB

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

White × short

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Orange × BOB

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Pink Beige x BOB

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Pink Purple

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Pale Pink

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Pink Balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Pale Purple

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

White Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Blonde highlight

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Long hair cut

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

White Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU

Blonde Balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT HARAJUKU