shiny chocolate brown bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

lil' angled bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

dull purple balayage

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

Long soft WAVE

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

White Purple

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Fluffy Mash short

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

fluffy layers

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Cool blonde short

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Silky white

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Long layers

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Curly layers

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

emerald green

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

White buzz

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Ladies spiky short

Nobuyuki Kobayashi

ASSORT TOKYO

Slightly angled bob

Nobuyuki Kobayashi

ASSORT TOKYO

Pink buzz

Kumiko Akisada

ASSORT TOKYO

DULL GINGER STRAIGHT BOB

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

textured midi short

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

natural side part fade

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

SILKY BLONDE

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

dusty pink spiky

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

blunt bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

Gradation lights color

Kumiko Akisada

ASSORT TOKYO