shiny chocolate brown bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

lil' angled bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

dull purple balayage

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Texture of 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Hair Transformation

John Tojo

ASSORT TOKYO

Kawaii Hair

John Tojo

ASSORT TOKYO

Baby Lights

John Tojo

ASSORT TOKYO

textured sleek bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

Dark Faceframing Highlights

John Tojo

ASSORT TOKYO

Dark Brown Color with 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Hair Transformation

John Tojo

ASSORT TOKYO

Beige Blonde with 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Angle Bob with 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Texture of with 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Cool Blonde with 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Cool Brown Color with 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Cool Blonde with 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Texuture of 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO

Lavender Color with 4D Airtouch

John Tojo

ASSORT TOKYO