shiny chocolate brown bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

lil' angled bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

dull purple balayage

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

Short perm

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Men’s midi

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Short BOB

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

nuance short

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Natural short CUT

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

White beige

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Handsome short

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

kurukuru perm #short

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

kurukuru perm #lob

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

choppy #lob

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

feminine×natural #short

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

sheer dark beige #bob

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

olive beige sheercolor #medi

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

korean layerd#Long

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

organdy color #Long

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

wavy perm #Bob

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

layerd #LOB

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

straight chopped bangs×balayage

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

mix spiral perm

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

summer bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO