shiny chocolate brown bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

lil' angled bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

dull purple balayage

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

Men’s natural fade

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Soft Beige

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Men’s nuance hair

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

petit bangs✖shaggy

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

chopped short -90s' Leo-

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

straight cut☓highlights

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

curly short layers

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

midi mullet

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

KOREAN lob.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

blood orange.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

sheer lavender.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

LAYERD lob.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

LAYERD midi.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

sleek ginger medium

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

perm × under cut

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

White blonde

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Mullet perm

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Orange beige

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Handsome short

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

super straight bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO