shiny chocolate brown bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

lil' angled bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

dull purple balayage

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

high rights color

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

curly perm

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

olive beige

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

bob

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

long perm

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

orange bob

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

medium perm

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

medium perm

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

elevated mullet

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

straight bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

shag×bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

curly short perm

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

simple mini bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

big waves by digital perm

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

textured short

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

short mullet

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

White blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Contrast balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Natural balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO